Pravidla soutěže

Pravidla soutěže

 

 1. Pořadatel

Pořadatelem soutěže je VYLEN s.r.o., IČO 06138721, se sídlem Žižkova 1696/15, 586 01 Jihlava. (dále jen „Pořadatel“). Ve věci této soutěže je možné Pořadatele kontaktovat na emailové adrese soutez@vylen.cz

 1. Trvání soutěže

Soutěž probíhá od 24. listopadu 2017 8:00 do 15. prosince 2017 23:59. Pořadatel není povinen přijmout do soutěže žádné účastníky mimo dobu trvání soutěže.

 1. Podmínky účasti

Účastníkem soutěže může být každá fyzická osoba starší 18 let (dále jen „Účastník“). U Účastníka mladšího 18-ti let je účast na soutěži možná pouze s výslovným souhlasem jeho zákonného zástupce, který jsou povinny na žádost Pořadateli doložit.

Účastenství na soutěži vzniká vyplněním Formuláře skrze osobní Facebookový profil. Pod tímto osobním Facebookovým účtem a touto e-mailovou adresou Účastník v soutěži vystupuje (dále jen „Soutěžní účet“).

 1. Vyloučené osoby

Ze Soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele a osoby těmto osobám blízké podle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 1. Počet Soutěžních účtů

Každý Účastník může soutěžit prostřednictvím pouze jednoho Soutěžního účtu. Soutěžil-li by Účastník pod více účty, Pořadatel má právo jej ze soutěže okamžitě a bez náhrady vyloučit, případně zvolit pouze jeden Soutěžní účet, který do soutěže zařadí.

 1. Princip soutěže

Úkolem Účastníků soutěže je nejprve vyplnit soutěžní formulář na sociální síti Facebook (dále jen „Formulář“). Do tohoto Formuláře jsou Soutěžící povinni napsat Dopis Ježíškovi (dále jen „Dopis") ve kterém specifikují právě jeden produkt dle vlastního výběru z produktové nabídky na e-shopu umístěného na adrese www.penovy-svet.cz.

 

Soutěžící se zavazují dodržovat veškerá pravidla použití sítě Facebook i přesto, že soutěž není pořádána ve spolupráci se společností Facebook.

 1. Průběh soutěže

Soutěž probíhá od 24. listopadu 2017 8:00 do 15. prosince 2017 23:59 a spočívá ve vyplňování Formuláře.

 1. Vyhodnocení soutěže

Vyhodnocení soutěže bude provedeno výhradně Pořadatelem na základě posouzení umělecké hodnoty Dopisu Účastníka, resp. prostřednictvím software nacházející se na webové adrese www.random.org, kterým bude vybrán právě jeden Účastník. Volba metody je na uvážení Pořadatele.

 1. Volba vítězů soutěže

Dle bodu 8 bude vybrán právě jeden Účastník, který bude zvolen vítězem (dále jen „Vítěz“). Dále budou vybráni další čtyři Účastníci, kteří obdrží dekorativní výrobky z produktové nabídky na e-shopu umístěného na adrese www.penovy-svet.cz dle výhradního uvážení Pořadatele.

 1. Ceny

Vítěz soutěže získá právě jeden produkt dle vlastního výběru, specifikovaný ve Formuláři, z produktové nabídky na e-shopu umístěného na adrese www.penovy-svet.cz (dále jen „Cena"). Celková hodnota Ceny nesmí přesáhnout 4 000 Kč (slovy čtyři tisíce korun českých).

 

Bližší specifikace a výběr jednotlivých cen, včetně barvy, provedení nebo typu, záleží plně na Pořadateli.

 1. Oznámení výhry

Vítězi bude vítězství oznámeno emailem po vyhodnocení soutěže, nejpozději avšak do tří dnů od skončení soutěže.

 1. Převzetí výhry

Výhru Pořadatel odešle na adresu Vítěze, kterou Vítěz sdělí v odpovědi na oznámení podle předcházejícího odstavce; Vítěz svou adresu musí sdělit do 10 dnů ode dne oznámení výhry, jinak není Pořadatel povinen výhru předat a výhra tak propadá. Osobní předání je možné na adrese Strojírenská 42, 591 01 Žďár nad Sázavou 1 po předchozí domluvě.

 1. Náklady na doručení

Náklady spojené se zasláním výhry na území České republiky nese Pořadatel. V případě, že Vítěz požádá o odeslání výhry mimo území České republiky, si Pořadatel vyhrazuje právo výhru neodeslat do okamžiku, kdy Vítěz Pořadateli uhradí částku odpovídající nákladům na odeslání výhry Vítězi způsobem a pomocí dopravce či zasílatele dle volby Vítěze. Vítěz je povinen takovou platbu připsat na účet Pořadatele do 10. dne ode dne, kdy k tomu byl vyzván.

 1. Termín doručení výhry

Pořadatel výhru Vítězi odešle, bude-li to s ohledem na součinnost Vítěze možné, do 22. prosince 2017.

 1. Další ustanovení

Pořadatel je oprávněn zveřejnit jméno, příjmení, výherní příspěvek a město bydliště Vítěze na svém profilu na sociální síti. Na poskytnutí výhry není právní nárok, výhru není možné vymáhat soudně a ekvivalent výhry nelze vyplatit v penězích, stejně jako není možné požadovat jiné náhradní plnění. Právo na vydání výhry není možno zcizit. Výhra je osvobozena od daně z příjmů dle ustanovení § 4 odst. 1 písm. f) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

 1. Souhlas Účastníka se zpracováním osobních údajů

Přihlášením se do soutěže dle čl. III. těchto Pravidel Účastník souhlasí a se zpracováním a správou svých osobních údajů Pořadatelem, a to pro tyto údaje: Jméno, příjmení, emailová adresa, telefonní číslo a adresa pro doručování.

Pořadatel bude údaje užívat pro účely organizace soutěže, zejména za účelem vyhodnocení soutěže, oznámení výhry a/nebo vyhlášení výsledků, jakož i pro marketingové účely Pořadatele. Souhlas se uděluje na dobu 1 roku od ukončení soutěže. Účastník bere na vědomí, že zpracovávání údajů může probíhat strojově. Svůj souhlas může kdykoliv odvolat, a to písemně na adresu sídla Pořadatele. Pokud však svůj souhlas odvolá před vypořádáním výhry (tedy předáním dle čl. IV), platí, že Účastník nesplnil podmínky soutěže. Práva a povinnosti Účastníka a Pořadatele ve zbytku upravuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 1. Propadnutí výhry

Nesplní-li Vítěz jakoukoliv podmínku či povinnost, kterou mu ukládají tyto Podmínky soutěže, propadá jeho výhra ve prospěch Pořadatele, pokud Pořadatel nerozhodne jinak nebo pokud Podmínky soutěže neupravují porušení podmínky či povinnosti odlišně.

 1. Omezení odpovědnosti

Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoliv technické závady v průběhu soutěže ani po jejím ukončení.

 1. Výklad Podmínek soutěže

Pořadatel vydává závazný výklad těchto pravidel, stejně jako výlučně rozhoduje o jakýchkoliv sporech, námitkách či reklamacích.

 1. Změna Podmínek soutěže a zrušení soutěže

Zkrácení, prodloužení a zrušení soutěže či změna podmínek soutěže je výlučně na vůli Pořadatele. O změně Podmínek soutěže musí Pořadatel informovat na Stránce soutěže. V oznámení je Pořadatel povinen odkázat na nové znění Podmínek soutěže.

 1. Volba práva

Veškeré právní vztahy mezi Pořadatelem a Účastníky a ostatními osobami se vztahem k této soutěži se řídí právním řádem České republiky.

 1. Platnost a účinnost

Soutěž nepodléhá zákonu č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách. Tyto soutěžní podmínky jsou platné a účinné od 24. 11. 2017.