Pravidla soutěže #letonazadku

Pravidla soutěže

 

 1. Pořadatel

Pořadatelem soutěže je VYLEN s.r.o., IČO 06138721, se sídlem Žižkova 1696/15, 586 01 Jihlava. (dále jen „Pořadatel“). Ve věci této soutěže je možné Pořadatele kontaktovat na emailové adrese soutez@vylen.cz

 1. Trvání soutěže

Soutěž probíhá od 4. června 2018 00:00 do 2. září 2018 23:59. Pořadatel není povinen přijmout do soutěže žádné účastníky mimo dobu trvání soutěže.

 1. Podmínky účasti

Účastníkem soutěže může být každá fyzická osoba starší 18 let (dále jen „Účastník“). U Účastníka mladšího 18-ti let je účast na soutěži možná pouze s výslovným souhlasem jeho zákonného zástupce, který jsou povinny na žádost Pořadateli doložit.

Účastenství na soutěži vzniká zveřejněním fotografie skrze osobní Instagramový profil s  označením Pořadatele (@penovysvet) a opatřený hashtagem #letonazadku. Pod tímto osobním Instagramovým účtem Účastník v soutěži vystupuje (dále jen „Soutěžní účet“). Je nutné, aby fotografie na Soutěžním účtu Účastníka byly veřejně dostupné a aby k nim Pořadatel měl přístup.

Účastenství na soutěži vzniká zveřejněním fotografie, v popisku opatřené hashtagem #letonazadku, skrze osobní Instagramový profil, a zároveň označením Instagramového profilu Pořadatele, vystupujícího na sociální síti Instagram pod označením @penovysvet (dále jen „Profil pořadatele“). Účastník v soutěži vystupuje pod osobním Instagramovým profilem, ze kterého byla zveřejněna soutěžní fotografie (dále jen „Soutěžní účet“).

 1. Vyloučené osoby

Ze Soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele a osoby těmto osobám blízké podle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 1. Počet Soutěžních účtů

Každý Účastník může soutěžit prostřednictvím pouze jednoho Soutěžního účtu. Soutěžil-li by Účastník pod více účty, Pořadatel má právo jej ze soutěže okamžitě a bez náhrady vyloučit, případně zvolit pouze jeden Soutěžní účet, který do soutěže zařadí.

 1. Princip soutěže

Úkolem Účastníků soutěže je vyfotografovat libovolné místo a zveřejnit tuto fotografii na svém Soutěžním účtu. Fotografie musí být v popisku opatřena hashtagem #letonazadku a zároveň v samotné těle fotografie musí být označen Profil pořadatele.

Soutěžící se zavazují dodržovat veškerá pravidla sítě Instagram a Facebook i přesto, že soutěž není pořádána ve spolupráci se společností Facebook.

 1. Průběh soutěže

Soutěž probíhá od 4. června 2018 00:00 do 2. září 2018 23:59. Soutěž sestává z třinácti soutěžních kol, z nichž každé kolo trvá právě jeden týden (dále jen „Soutěžní týden“).

 1. Vyhodnocení soutěže

Vyhodnocení soutěže bude provedeno výhradně Pořadatelem na základě posouzení umělecké hodnoty zveřejněné fotografie, resp. prostřednictvím software nacházející se na webové adrese www.random.org, kterým bude vybrán právě jeden Účastník. Volba metody je na uvážení Pořadatele.

 1. Volba vítězů soutěže

Ve smyslu bodů 7 a 8 bude na konci každého Soutěžního týdne vybrán právě jeden Účastník, který bude zvolen vítězem (dále jen „Vítěz soutěžního kola“). Dále bude ze všech Vítězů soutěžních kol na konci soutěže vybrán výherce Hlavní ceny (dále jen „Hlavní výherce“),  který bude vybrán dle výhradního uvážení Pořadetele.

 1. Ceny

Vítěz každého kola získá právě jeden slevový kód v hodnotě 200,- Kč, který bude využitelný výhradně na produktovou nabídku e-shopu www.penovysvet.cz (dále jen „Týdenní cena").

Hlavní výherce získá poukaz na víkendový pobyt na dvě noci, tj. od pátku do neděle, v blíže nespecifikovaném ubytovacím zařízení a termínu pro dvě osoby (dále jen „Hlavní cena“).

Bližší specifikace Hlavní ceny, tj. místo a datum konání pobytu, jakož i rozsah služeb souvisejících, je plně v gesci Pořadatele. Pořadatel bude příhlížet k preferencím Hlavního výherce z hlediska data konání pobytu.

 1. Oznámení výhry

Vítězům bude vítězství oznámeno soukromou zprávou na Instagramu po vyhodnocení daného kola soutěže, nejpozději avšak do tří dnů od skončení daného kola soutěže. Hlavnímu výherci bude vítězství oznámeno soukromou zprávou na Instagramu po skončení všech soutěžních kol, nejpozději avšak do 30. září 2018

 1. Převzetí výhry

Týdenní cenu Pořadatel odešle na emailovou adresu Vítěze, kterou Vítěz sdělí v odpovědi na oznámení podle předcházejícího odstavce; Vítěz svou emailovou adresu musí sdělit do 10 dnů ode dne oznámení výhry, jinak není Pořadatel povinen výhru předat a výhra tak propadá.

Hlavní cenu Pořadatel odešle na emailovou adresu Vítěze, kterou Vítěz sdělí v odpovědi na oznámení podle předcházejícího odstavce; Vítěz svou emailovou adresu musí sdělit do 10 dnů ode dne oznámení výhry, jinak není Pořadatel povinen výhru předat a výhra tak propadá. Osobní předání je možné na adrese Strojírenská 42, 591 01 Žďár nad Sázavou 1 po předchozí domluvě.

 1. Další ustanovení

Pořadatel je oprávněn zveřejnit výherní i nevýherní fotografie Účastníků na Profilu pořadatele, jakož i na sociálních sítích, na kterých vystupuje v rámci firemní komunikace, a v rámci emailové komunikace. Na poskytnutí výhry není právní nárok, výhru není možné vymáhat soudně a ekvivalent výhry nelze vyplatit v penězích, stejně jako není možné požadovat jiné náhradní plnění. Právo na vydání výhry není možno zcizit. Výhra je osvobozena od daně z příjmů dle ustanovení § 4 odst. 1 písm. f) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

 1. Souhlas Účastníka se zpracováním osobních údajů

Přihlášením se do soutěže dle čl. III. těchto Pravidel Účastník souhlasí a se zpracováním a správou svých osobních údajů Pořadatelem, a to pro tyto údaje: Jméno, příjmení a emailová adresa.

Pořadatel bude údaje užívat pro účely organizace soutěže, zejména za účelem vyhodnocení soutěže, oznámení výhry a/nebo vyhlášení výsledků, jakož i pro marketingové účely Pořadatele. Souhlas se uděluje na dobu 5 let od ukončení soutěže. Účastník bere na vědomí, že zpracovávání údajů může probíhat strojově. Svůj souhlas může kdykoliv odvolat, a to písemně na adresu sídla Pořadatele nebo elektronicky v zasílaných sděleních prostřednictvím k tomu určeného odkazu v patičce emailu. Pokud však svůj souhlas odvolá před vypořádáním výhry (tedy předáním dle čl. IV), platí, že Účastník nesplnil podmínky soutěže. Práva a povinnosti Účastníka a Pořadatele ve zbytku upravuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 1. Propadnutí výhry

Nesplní-li Vítěz jakoukoliv podmínku či povinnost, kterou mu ukládají tyto Podmínky soutěže, propadá jeho výhra ve prospěch Pořadatele, pokud Pořadatel nerozhodne jinak nebo pokud Podmínky soutěže neupravují porušení podmínky či povinnosti odlišně.

 1. Omezení odpovědnosti

Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoliv technické závady v průběhu soutěže ani po jejím ukončení.

 1. Výklad Podmínek soutěže

Pořadatel vydává závazný výklad těchto pravidel, stejně jako výlučně rozhoduje o jakýchkoliv sporech, námitkách či reklamacích.

 1. Změna Podmínek soutěže a zrušení soutěže

Zkrácení, prodloužení a zrušení soutěže či změna podmínek soutěže je výlučně na vůli Pořadatele. O změně Podmínek soutěže musí Pořadatel informovat na Stránce soutěže. V oznámení je Pořadatel povinen odkázat na nové znění Podmínek soutěže.

 1. Volba práva

Veškeré právní vztahy mezi Pořadatelem a Účastníky a ostatními osobami se vztahem k této soutěži se řídí právním řádem České republiky.

 1. Platnost a účinnost

Soutěž nepodléhá zákonu č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách. Tyto soutěžní podmínky jsou platné a účinné od 22. 5. 2018.